STUDIO ARL 業務スケジュール
2020年    1月   
 1 元日
 2
NO○2100〜
 3
NO○2000〜
 4
1700 start
Live PRO
新年ライブ
@mole
 5
 6
NO○2100〜
 7
NO○2000〜
職2
 8
車修理
プラグ交換
NO○2000〜
 9
10
NO@HOTTIME
木下さんBIRTH

GEEK
2529~UHB
11
NO@HOTTIME
DAISUKI!!
12
NO@HOTTIME
北谷さん6バンド
13 成人の日
NO@HOTTIME
陽子さん
14
NO○2000〜

(ROCK FOUNTAIN)
15
セルモーター交換
16
NO○2000〜
17
NO@HOTTIME
THE MAST新年会
18
TOKYO STORY
ONE MAN


NO@HOTTIME
EARTHSHAKER
工藤さん
19
NO@HOTTIME
LIVE LIVE LIVE
20
NO○2000〜

Fruity-OBACHI
2455-UHB
21
Hirabayashi-san

NO○2000〜
22
23
NO○2000〜
24
午後電話工事

NO@HOTTIME
金ニクどんS
25
NO@HOTTIME
EGG
26
NO@HOTTIME
ふとしさん
8バンド

NO○2400〜
27
NO○2100〜
28
NO○2000〜
29
30
TOWER REC
monthly@Alio
1800-

NO○2100〜
31
NO○2000〜
[管理]
CGI-design